HS053 – Lê Thị Kim Ngân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
053  2003 A 26/27 KG, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, Bình Chánh Vương Thị Thái Lan (Cô)   Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1

125 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

 8