HS078 – Trần Duy Linh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
078 2005 266/44B Tôn Đản, P.8, Q4 Mẹ: Trần Thị Thu Cúc Ông Bùi Văn 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q4

66 Nguyễn Khoái, P.2, Q4

7
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học