HS054 – Nguyễn Thị Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
054  2007 Lý Thị Lan (Mẹ) 01205992xxx Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP ​

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Trường THCS Dương Bá Trạc 134 Dương Bá Trạc, P.2, Q8    6      KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã phải bỏ học vào giữa năm.