HS053 – Lê Thị Kim Ngân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
053  2003 A 26/27 KG, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, Bình Chánh Vương Thị Thái Lan (Cô) 0909 589xxx Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 (125 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1)  6 9.7 6.6 8.0 8.7 Giỏi
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN