HS052- Nguyễn Thị Ngọc Hân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
052 2001  Nhà 20/4 hẻm 458 Lý Phục Man, Q7 Nguyễn Thị Kim Hồng Ngọc (Mẹ) 01889871xxx Bà Yen Lam

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 (27/3 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7)   9  7.1 7.6  7.6  7.8  Tiên Tiến 
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN