HS029 – Trường Hoàng Thông

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
029 2010  Hẽm Cây Me, 1886, KP6, Phú Xuân, Nhà Bè  Nguyễn Thị Út Thương (Mẹ)  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng, Khu phố 5, Huyện Nhà Bè 2 9 9 9 9 Giỏi
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh 

III/ THƯ CÁM ƠN