HS022 – Nguyễn Châu Minh

z745949283828_68bec09c8a0d06047745c05a0af99904

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
022 2005 353/42 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 Nguyễn Văn Nhái (Cha) 0120 7044XXX Love Beyond Frontiers

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 (66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4) 7 7.4 7.1 7.8 8.0 Tiên Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

 III/ THƯ CÁM ƠN