HS018 – Nguyễn Minh Nhật

z745949285583_4dc533b92ba4b45dc1e0b7d08f3f472e

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại   Phụ huynh Nhà bảo trợ
018 2004 209/42B Tôn Thất Thuyết. P3. Q4 Nguyễn Thị Tánh (Mẹ) 0122 9727xxx Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 466 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4 7 7.0 5.9 6.4 6.9 Tiên Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN