HS001 – Lê Hoàng Giỏi

z745807389882_d6880f9a5c204d9866b64095807b3a98

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2003 305/3 Khu phố 2, P. Tân Phú, Q7. Lê Văn Miên (Cha) 
0186 4536922

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
 năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6    8.6  6.4  6.7  6.8  Trung
Bình 
                              3,829,000 đồng

III/ THƯ CÁM ƠN