HS026 – Danh Minh Sáng

z745949292646_635079c7c636893c9a94d264c567a835

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
026 2005

Nhà không số, Hẻm 156, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7

Danh Út (Cha) Cô Trương Thị Hiệp

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
10

III/ THƯ CẢM ƠN