HS026 – Danh Minh Sáng

z745949292646_635079c7c636893c9a94d264c567a835

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
026 2005 156 Nguyễn Thi Thập KP4A, tổ 39, P. Bình Thuận, Q7.  Danh Út (Cha) 0128 6069xxx Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền
66 Đường số 1, P.Bình Thuận, Quận 7
6  7.7 6.9   6.3  7.0  KHÁ  4,341,500

III/ THƯ CẢM ƠN

minh sang