HS017 – Huỳnh Nguyễn Minh Tú

z744688414015_8f00b517d7e55d4c4291289da6bc26b0

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
017 2004 64/57/23/4 Nguyễn Khoái. P 2. Q4. Huỳnh Văn Phụng (Cậu) 090 2701xxx Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
 Thường xuyên Quận 4
66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4
6  8.7 7.1  6.9  8.9   GIỎI  4,637,000

III/ THƯ CẢM ƠN

HUYNH NGUYEN MINH TU