HS009 – Nguyễn Ngọc Yến

z741870960673_7240b95813924a09a794b220f42a0d51

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
009 2003 305/3 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q7 Trần Thị Hoa
(Bà Ngoại) 090 3314xxx
SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
7  6.9 6.7   – 7.6   KHÁ 4,749,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN NGOC YEN