HS004 – Lê Thị Ngọc Muội

Muội

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
004 2003 279/17/2/21 Lâm Văn Bền, P. Bình Thuận, Q7  Trương Thị Út (Mẹ)
0128 4216xxx
SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập 2017 – 2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
7 6.4   6.6 7.1   7.6  KHÁ  4,909,000