Cập nhật đóng góp Tháng 07-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
06/07/2018 Vũ Thành Nam (hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em đến trường)   500,000