Cập nhật đóng góp Tháng 06-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
05/06/2018 Ông Trần Trọng Đàm 1,000,000  
09/06/2018 Bà Trần Thị Thu Ba 2,276,500 (100 USD x22,765)  
13/06/2018 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 4.554.000 (200 USD x 22.770đ)
20/06/2018 Bà Lục Hà 2,282,000 (100 USD x 22.820đ)
20/06/2018 Ông Bà Hoàng Hưng : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2018-2019 5,000,000
22/06/2018 Ông Lê Trọng Nhi : Bảo trợ em Đoàn Minh Thiện năm học 2018-2019 5,000,000