Cập nhật đóng góp Tháng 02-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 03/02/2020
 Ông Trần Trọng Hân- CK Eximbank
1,000,000 
 03/02/2020
 Ông Phan Hùng Dương -CK Eximbank
7,000,000 
 12/02/2020
 Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân : Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 2/2020 – CK Eximbank
11.585.000 ( 500 USD x 23.170) 
 15/02/2020
 Anh Chị Huy – Lý và Hồng Tô (California ) – Hỗ trợ bữa cơm ngon cho Lớp học Tình thương – Người gửi: Nguyễn Văn Thìn – CK Eximbank
6.990.000 
 11/02/2020
 Ẩn danh (chuyển khoản VCB), PT020805
1,000,000 
 12/02/2020
 Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân : Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 2/2020 – CK Eximbank
11.585.000 ( 500 USD x 23.170)
 15/02/2020
 Anh Chị Huy – Lý và Hồng Tô (California ) – Hỗ trợ bữa cơm ngon cho Lớp học Tình thương – Người gửi: Nguyễn Văn Thìn – CK Eximbank
6.990.000
 19/02/2020
 Ông Vũ Thế Cường
5.000.000
 24/02/2020
 Ẩn Danh BM
2.319.000 (100 USD x 23.190)
 24/02/2020
 Ông Bà Hoàng Thoại Châu – CK Eximbank
1.000.000
 24/02/2020
 Lãi tài khoản gửi ngân hàng 221080689000033
5.188