Cập nhật đóng góp Tháng 02-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
09/02/2018 Ông Bà Bùi Văn 2,500,000  
21/02/2018 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 4,535,000

(200 USD x22,675đ)

 
22/02/2018 Cô Ngô Kiều Phúc Thảo – Hỗ trợ Chương trình dạy thêm Em Đến Trường 
6,000,000