Cập nhật đóng góp Tháng 09-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
17/09/2018 Nhóm Nụ hồng và Anh Chị Đào – Vân 8,123,500

(350 USD x23.210)