Cập nhật đóng góp Tháng 10-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02/10/2018
Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank
1,000,000
20/10/2018
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
8,155,000
(350 USD x23.300)
 
31/10/2018
Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp ( IDECAF)
9,040,000