Cập nhật đóng góp Tháng 9-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
02/09/2022 Cô Phương Mai – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023 (300 USD x 23.600 VND). 7,080,000
02/09/2022 Cô Quế Phương – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2022-2023 (300 USD x 23.600 VND). 7,080,000
04/09/2022 Cô Anh Thơ – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2022-2023. 12,000,000
05/09/2022 Bà Dục Tú – Bảo trợ 3 học sinh Năm học 2022-2023. 14,743,000
07/09/2022 Cô Hồng Hà – Chuyển khoản Eximbank – Chúc mừng năm học mới. 1,000,000
07/09/202 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Em Đến Trường. 200,000
07/09/2022 Ông Bà Phú Lộc – Ngọc Lan – Bảo trợ 2 học sinh Năm học 2022-2023. 9,865,000
08/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 100,000
08/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 300,000
09/09/2022 Gia đình Vũ Thái Hòa – Bảo trợ 1 sinh viên và 3 học sinh Năm học 2022-2023. 26,000,000
11/09/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
11/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
12/09/2022 Cô Quỳnh Thi. 4 Ipad
13/09/2022 Cô Phương Mai – Bổ sung tiền bảo trợ 1 sinh viên Năm học 2022-2023. 7,080,000
14/09/2022 Cô VAN T NGUYEN ($200) và GIA ĐÌNH BÁC QUYỀN ($500) – Tài trợ bệnh nhân nghèo mổ tim (Lê Thanh Phú) 700 USD (23,410 VND/USD). 16,387,000
14/09/2022 Ẩn danh – Hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ tim (Lê Thanh Phú). 5,000,000
15/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 500,000
15/09/2022 Ông Bà Phan Thạnh (Florida) – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 4,806,000
15/09/2022 NHTN – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 200,000
17/09/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
18/09/2022 Cô Quỳnh Thi. 4 Ipad
20/09/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
20/09/2022 Cô Nguyễn Đỗ KimThanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
20/09/2022 Anh Chị Hoài Nghĩa-Như Quỳnh – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 2 sinh viên Năm học 2022-2023. 30,000,000
23/09/2022 NGUYEN THANH BINH – Chuyển khoản Eximbank. 20,000
23/09/2022 Ông Nguyễn Trung Dân – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ suất cơm trưa cho học sinh nghèo. 20,000,000
24/09/2022 Câu lạc bộ Ánh Dương – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 4 sinh viên Năm học 2022-2023. 60,000,000
26/09/2022 Gia đình Bằng Trần – Bảo trợ 1 sinh viên Năm học 2022-2023. 13,207,000