Cập nhật đóng góp Tháng 6-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/06/2022 Cuong Le – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 2,000,000
02/06/2022 Cô Lý Hải Bằng – Cô Nguyễn Thiên Trang – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh – Năm học 2022-2023. 6,000,000
04/06/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 300,000
05/06/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 500,000
07/06/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 1,000,000
08/06/2022 Cô Quỳnh Thi. 10 Ipad + 1 Laptop MacBook Pro + 1 thùng/10 kg thú nhồi bông mới
13/06/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
14/06/2022 Cựu sinh viên Chánh trị Kinh doanh Khóa 6 – Viện đại học Đà Lạt – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
20/06/2022 Ông Dũng Trần – Bảo trợ 8 học sinh tại Huế năm học 2022-2023 (2,000 USD x 23,100 VND). 46,200,000
26/06/2022 Cô Bạch Yến – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 6 học sinh năm học 2021-2022 và quà tựu trường cho học sinh nghèo. 15,000,000
30/06/2022 Cuong Le – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 1,000,000