Cập nhật đóng góp Tháng 5-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02/5/2023 QTH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
03/5/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Quỹ Em Đến Trường. 500,000
03/5/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
06/5/2023 CÔ NGUYỄN ĐỖ KIM THANH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
09/5/2023 DINH THANH VAN – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
09/5/2023 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
15/5/2023 ÔNG PHAN HÙNG DƯƠNG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
16/5/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản BIDV. 100,000
22/5/2023 NHI DANG – Chuyển khoản qua Paypal – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 8,135,750
28/5/2023 QTH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000