Cập nhật đóng góp Tháng 5-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/05/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
05/05/2022 Chị Phương Linh 21 quyển sách
06/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
06/05/2022 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
11/05/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
12/05/2022 Gia đình TAILANMAI – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
12/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 10,000
12/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 10,000
12/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 10,000
12/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 10,000
18/05/2022 NGUYEN THU MINH NGUYET – Chuyển khoản Eximbank – Mong Nụ Cười 3 – Em Đến Trường sẽ giúp thêm nhiều trẻ em được đến trường. 20,000
19/05/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank. 10,000