Cập nhật đóng góp Tháng 5-2021

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
3/5/2021 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000  
6/5/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
7/5/2021 Chú Kevin và Cô Lynn (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ 1 bữa cơm cho bà con lao động (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) 6,948,000  
8/5/2021 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 300,000  
8/5/2021 Nhóm bạn Bữa Cơm Ngon – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000  
19/5/2021 Tram Vu – Chuyển khoản Eximbank 500,000  
19/5/2021 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
23/5/2021 Cô Karen (California), Cô Trước (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Tài trợ bữa cơm cho bà con nghèo (Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn) 6,939,000  
24/5/2021 Ẩn danh 2,550,000  
26/5/2021 Cô Trương Thị Hiệp – Chuyển khoản Eximbank  – Bảo trợ 1 học sinh Cấp 3 từ niên học 2021 đến 2024 18,000,000  
26/5/2021 Gia đình Thục Đoan – Chuyển khoản Eximbank – Bảo trợ 1 học sinh niên học 2021-2022 6,000,000