Cập nhật đóng góp Tháng 4-2023

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/04/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
03/04/2023 CÔ NGUYỄN ĐỖ KIM THANH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
03/04/2023 ÔNG BÀ TRẦN TRỌNG ĐÀM – Chuyển khoản Eximbank. 2,000,000
07/04/2023  ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank. 300,000
10/04/2023  DINH THANH VAN – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
10/04/2023 CHỊ MINH HÀ – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,000,000
12/04/2023 ÔNG PHAN HÙNG DƯƠNG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
16/04/2023 DIEU THUONG – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
19/04/2023 ẨN DANH – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
20/04/2023 TRAN THI THANH TU – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
20/04/2023 Ông Bà HÀ MINH QUANG – Hỗ trợ các học sinh nghèo (200 USD x 23,290) 4,658,000
22/04/2023 ÔNG DŨNG TRẦN – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường năm học 2023-2024. 67,715,000
26/04/2023 PHAN VAN THAO – Chuyển khoản Eximbank. 500,000