Cập nhật đóng góp Tháng 4-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/04/2022 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 500,000
02/04/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
03/04/2022 Dự án NOW OR NEVER – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 662,345
04/04/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 300,000
05/04/2022 NGUYEN QUOC BAO – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 50,000
07/04/2022 Doan Thi Kim Xuan QTH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 900,000
08/04/2022 Lớp học Tình thương Hòa Hảo 796 quyển tập+102 quyển sách+dụng cụ học tập
08/04/2022 TA THANH TAM DIEU MINH – Chuyển khoản Eximbank – Xin được ủng hộ 100,000
08/04/2022 Gia đình TAILANMAI – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 1,000,000
14/04/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường. 5,000,000
14/04/2022 Cuong Le – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 1,000,000
29/04/2022 Doan Thi Kim Xuan – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
29/04/2022 Cuong Le – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,300,000
30/04/2022 Ông Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000