Cập nhật đóng góp Tháng 4-2021

NGÀYNHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀNHIỆN VẬT
1/4/2021Ông Bà Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank2,000,000 
2/4/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
3/4/2021Chị Linh 40 quyển sách
2/4/2021Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank300,000 
10/4/2021Ẩn danh500,000