Cập nhật đóng góp Tháng 3-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/03/2022 Ẩn danh 300,000
02/03/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 300,000
02/03/2022 Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,000,000
05/03/2022 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
06/03/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
06/03/2022  Ông Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000
07/03/2022 Gia đình TAILANMAI – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường.  1,000,000
08/03/2022 Doan Thi Kim Xuan QTH – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 500,000
15/03/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Gửi đến các chiến binh cầu vồng 100,000
19/03/2022 Ông Trần Cung (CHLB Đức) – Hỗ trợ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 2,200,000
19/03/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường.  1,000,000
29/03/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 5,000,000
30/03/2022 Ông Nguyễn Tường Bách – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 2,300,000
31/03/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường. 1,500,000