Cập nhật đóng góp Tháng 2-2022

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/02/2022 Nhan – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 200,000
07/02/2022 Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp từ thiện 10,000,000
07/02/2022 Gia đình Nguyễn Phan Kiều Linh – Chuyển khoản ACB 100,000,000
08/02/2022 Tran Thi Thanh Tu – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 500,000
08/02/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 200,000
09/02/2022  Doan Thi Kim Xuan QTH – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ các em đến trường 1,000,000
10/02/2022 Khắc Hiệp-Ngọc Hoanh – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ chương trình Em Đến Trường 2,000,000
11/02/2022 Gia đình Bích Tuyền – Chuyển khoản Eximbank – Ủng hộ chương trình Em Đến Trường 5,000,000
15/02/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 50,000
16/02/2022 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000
16/02/2022 Ông DUNG TRAN – Chuyển khoản Eximbank – Hỗ trợ Nụ Cười 3-Em Đến Trường 45,240,000
16/02/2022 Gia đình TAILANMAI – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 1,000,000
18/02/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Cầu chúc bình an đến với mọi người 30,000
24/02/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Đóng góp cho dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường 3,100,000
26/02/2022 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank – Chúc các em vui vẻ 1,111,111