Cập nhật đóng góp Tháng 12-2018

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/12/2018
Ông Bà Trần Trọng Đàm
1,000,000
11/12/2018 Ông Bà Hoàng Minh Trung – CK Eximbank
2,500,000
15/12/2018
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 8,139,250 (350 USD x 23,255)
24/12/2018
Bà Quỳnh – Mai Vo
5,000,000