Cập nhật đóng góp Tháng 11-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02/11/2018
Cựu Sinh viên Khóa 7,Trường Chánh trị – Kinh doanh , Viện Đại học Đà Lạt
5,000,000
14/11/2018
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
8,141,000
(350 USD x 23.260)
28/11/2018
Ông Bà Trần Phú Hữu
2,330,000
(100 USD x 23.300)