Cập nhật đóng góp Tháng 10-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
03/10/2017
Bà Thế Thanh
5,000,000
 
12/10/2017
Ông Hoàng Minh Trung – CK Eximbank Người gửi: Huynh Thuy Tu
5,000,000
 
15/10/2017
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
4,536,000(200 USD x 22,680)
 
20/10/2017
Ẩn Danh
500,000