Cập nhật đóng góp Tháng 04-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
03/05/2018 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
10/05/2018 Nhóm Nụ hồng và Anh Chị Đào – Vân 4,547,000

(200 USD x22.735)