Cập nhật đóng góp Tháng 03-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
07/03/2018 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
14/03/2018
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
4,545,000
(200 USDx 22,725)