Cập nhật đóng góp Tháng 01-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
06/01/2018  Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
10/01/2018 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân

4,535,000

(200 USD x 22.675)

 
21/01/2018 Trích 50% tổng số tiền thu bán hàng Phiên chợ Từ thiện ngày 21-01-2018 (33,844,000đ x 50% ) 16,922,000  
21/01/2018 Trích 50% tổng số tiền Nhà hảo tâm  góp cho “Thùng từ thiện” đặt tại Phiên chợ Từ thiện ngày 21-01-2018 (5,018,000đ x 50% ) 2,509,000