Cập nhật chi Tháng 12-2018

 

Ngày Diễn giải Số tiền
03/12/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 12-2018
2,000,000
03/12/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 11-2018 : Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Năng khiếu ( 60,000),Nghề (25,000),Bơi (77,000),Tin học (60,000)
302,000
03/12/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 11-2018 : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học 2 buổi ( 80,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn (100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi ( 77,000),
767,000
04/12/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 12/2018
420,000
05/12/2018
Tiền xe chở sách Nhà xuất bản Trẻ tặng ( 002644)
137,000
05/12/2018
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên -Quận 1 : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí ( 100,000),Anh văn (40,000),Tin học (40,000),Học thêm(100,000)
280,000
08/12/2018
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 12-2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000)
359,000
08/12/2018
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2 – Trường Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí 2 buổi (80,000),Anh văn(240,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 60,000),Chi phí Nhà trường ( 45,0000.
425,000
10/12/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000) ,Năng khiếu( 60,000),Kỹ năng sống ( 40,000)
210,000
12/12/2018
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 12-2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000)
359,000
12/12/2018
Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11-2018 :Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Năng khiếu ( 60,000),Bơi ( 77,000),Tin học ( 60,000)
277,000
12/12/2018
Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 12-2018 :Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Năng khiếu ( 30,000),Bơi ( 77,000),Tin học ( 30,000)
177,000
12/12/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Học nghề ( 13,000),Năng khiếu ( 60,000),Bảo hiểm y tế ( 526,000)
679,000
14/12/2018
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 12-2018: Học phí ( 250,000),Tin học ( 30,000) ,Nước uống ( 10,000).
290,000
14/12/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 12-2018: Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Năng khiếu ( 30,000),Học nghề ( 50,000),Bơi ( 77,000),Tin học (30,000)
227,000
14/12/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tiểu học Tân Thuận : Chi phí tháng 12-2018 : Học 2 buổi ( 70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu (60,000),Anh văn(75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Chi phí Nhà trường ( 25,000).
360,000
17/12/2018
Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 – Trường Lê Văn Hưu : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí chính khóa ( 80,000),Học phí 2 buổi (85,000),Kỹ năng sống (60,000),Anh văn ( 220,000),Tin học ( 30,000),Chi phí Nhà trường ( 51,000)
526,000
18/12/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Chi phí tháng 11/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn(200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi (77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000).
977,000
18/12/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :,Chi phí tháng 12/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000)
359,000
18/12/2018
Em Bùi Thanh Xuân: Lớp 6-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 12-2018: Giáo dục kỹ năng sống(40,000),năng khiếu(30,000),Bơi(77,000),Tin học(30,000)
177,000
18/12/2018
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 12-2018: Giáo dục kỹ năng sống(40,000),năng khiếu(30,000),Bơi(77,000),Tin học(30,000)
177,000
19/12/2018
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6- Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 12-2018: Học phí ( 250,000),Tin học (30,000),Nước uống (10,000)
290,000
19/12/2018
Em Lê Minh Tài : Lớp 10 – Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí tháng 12/2018 : Học phí (120,000),học phí 2 buổi ( 300,000),Anh văn (195,000),Chi phí nhà trường (80,000).
695,000
20/12/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000) ,Năng khiếu( 60,000),Kỹ năng sống ( 40,000)
210,000
20/12/2018
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí tháng 12-2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000) ,Năng khiếu( 60,000),Kỹ năng sống ( 40,000)
210,000
24/12/2018
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 12-2018 :Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Năng khiếu ( 30,000),Bơi ( 77,000),Tin học ( 30,000)
177,000
24/12/2018
Em Trần Thị Kim Phượng: Lớp 7 – Trường Dương Bá Trạc: Chi phí Học Kỳ 1: Học phí (400,000),Tin học(280,000),Kỹ năng sống (240,000)
920,000
25/12/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí tháng 11/2018: Học phí Học kỳ 1 (400,000) , Tin học (60,000),Năng khiếu (60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn(200,000),Bơi (77,000)
877,000
25/12/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí tháng 12/2018: Tin học (60,000),Năng khiếu (60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn(200,000),Bơi (77,000)
477,000
26/12/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 12-2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000)
359,000
26/12/2018
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 12-2018: Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000)
359,000
26/12/2018
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 12-2018:Tin học ( 30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Bơi ( 39,000),Tiết học sáng tạo ( 40,000).Được miễn trừ gia cảnh
279,000
26/12/2018
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 12-2018 :Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Năng khiếu ( 30,000),Bơi ( 77,000),Tin học ( 30,000)
177,000
27/12/2018
Em Võ Thị Phương Tuyền : Lớp 6 – Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Bảo hiểm tai nạn 
2,385,000
27/12/2018
Em Võ Hoàng Phi Hổ : Lớp 6 – Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Bảo hiểm tai nạn 
2,385,000
27/12/2018
Em Halima Trương Ngọc Dung: Lớp 6 – Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Bảo hiểm tai nạn 
2,385,000
28/12/2018
Lương và Bồi dưỡng nhân viên dự án Em đến trường tháng 12/2018 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)
6,000,000
28/12/2018
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh văn cho học sinh Khu vực Quận 7 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)
5,000,000
28/12/2018
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp Học Tình Thương Tháng 12/2018 ( Vĩnh Hội , Tân Hưng , Chợ Quán, Bà Huyện Thanh Quan)
8,795,000
28/12/2018
Lương giáo viên dạy Toán ( Cô Minh Phong )
2,000,000
28/12/2018
Em Nguyễn Huỳnh Minh Tú : Dạy kèm môn Toán cho 2 Em Châu Minh và Minh Nhật Tháng 12-2018
200,000
29/12/2018
Đặt cọc tiền thuê nhà (2 tháng) làm Văn phòng Em đến Trường
20,000,000