HS007 – Nguyễn Văn Thiện

z744688408812_d7217e1113eb4f4a2ba863027e8d7b2e

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
007 2004 242/5 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q7 Nguyễn Văn Út Em (Cha) 0165 8362775 SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
7