HS013 – Huỳnh Phúc Khang

z740300402673_213a22b2ed6be9e4e422ef9178dd81ac

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2008 1276 Huỳnh Tấn Phát,P.Phú Mỹ, Q7  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo (Cậu) 091 2822543  Ông Bà CHỨC-LOAN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Xếp Loại
Trường Tiểu học
Tân Thuận
Lớp 3 7 9 9 KHÁ 8,930,000 đồng