HS009 – Nguyễn Ngọc Yến

z741870960673_7240b95813924a09a794b220f42a0d51

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
009 2003 305/3 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q7  Trần Thị Hoa
(Bà Ngoại) 090 3314844
SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6 7.6 6.5 8.1 7.9 KHÁ 3,562,000 đồng