HS008 – Nguyễn Thanh Trung

z741868996503_c222b62eaf31618b7331b7b099619533

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
008 2003 964/5 (Phòng 4) Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7 Nguyễn Thị Chín (Bà Nội) 0165 5041974 SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6 8.2 6.4 8.1 7.8 KHÁ 3,562,000 đồng