HS006 – Võ Minh Sang

z741864209622_99b94c11131c0aecb9300aae1563a968

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
006 2005  24/2A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7 Võ Ngọc Lắm (Cha)
090 7085265
SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6 5.1 5.5 6.1 5.9 Trung Bình 3,562,000 đồng