HS005 – Trần Quốc Thạnh

z741861876749_e56dbedd1dc9da549549dae9ee59a921

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
005 2004 7K, đường số 8, P. Tân Phú, Q7.  Trần Trung Dũng (Cha)
093 8169171
Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
THCS Nguyễn Hiền Lớp 7 8.8 7.7 6.7 8.7 8.4 GIỎI 1,768,000 đồng