HS001 – Lê Hoàng Giỏi

z741674898937_4bc770d999c656a63acc102f42aca1c3

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2003 311/3 (Phòng 2B) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 Lê Văn Miên (Cha) 
0186 4536922
SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 7 8 6.2 6.8 7.2 KHÁ 3,372,000 đồng