HS003 – Võ Thị Quế Trân

z745807411285_8da11a9285dc9372f83adf8176ab0eb5

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
003 2003 24/2A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7 Võ Ngọc Lắm (Cha)
090 7085265
 Nhóm bạn
Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập  Chi phí
 năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6 9 8.8 8.8 9.1 GIỎI 3,829,000 đồng