HS005 – Trần Quốc Thạnh

z745807407557_ce94d85079f8b3d44df87bf4132e6eb4

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
005 2004 7K, đường số 8, P. Tân Phú, Q7.  Trần Trung Dũng (Cha)
093 8169171
 Nhóm bạn
Quế Phương 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
THCS Nguyễn Hiền Lớp 6  7.7 8.3 6.8 8.3 8.4 GIỎI 3,389,000 đồng