HS004 – Lê Thị Ngọc Muội

z745807414368_4e22468545bf41aff22be5807964870a

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
004 2003 279/17/2/21 Lâm Văn Bền, P. Bình Thuận, Q7  Trương Thị Út (Mẹ) 
0128 4216337
 Nhóm bạn
Quế Phương 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6  6.6 6.6 5.9 7.2 KHÁ 3,829,000 đồng