Cập nhật đóng góp Tháng 09-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/09/2017 Ông Bà Bùi Văn 2,500,000  
06/09/2017 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
09/09/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 4,538,000

(200 USD x 22,690 đồng)

 
15/09/2017

Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank: Tài trợ học phí lớp 4 năm học 2017-2018 cho em Dương Thị Bé Vàng

4,000,000