Cập nhật đóng góp Tháng 04-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02/04/2017 Trích 50 % tổng số tiền thu bán hàng Phiên chợ Từ thiện Đồ cũ (33,596,000đ x 50 %) ngày 02 – 04 16,798,000  
02/04/2017 Thu tiền Nhà hảo tâm góp cho ‘ Thùng từ thiện “đặt tại Phiên chợ Từ thiện Đồ cũ  1,385,000   
 17/04/2017  Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân: tiền hỗ trợ cho LHTT Bà Mười tháng 04-2017 6,796,500

(300 USD x 22,655 đồng) 

 
27/04/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân: tiền hỗ trợ cho LHTT Bà Mười tháng 05-2017 6,807,000

(300 USD x 22,690 đồng)