Cập nhật đóng góp Tháng 05-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
09/05/2017 Ông Bà Bùi Văn: hỗ trợ học phí lớp 6 niên học 2017 – 2018 cho em Nguyễn Thanh Thư 4,000,000  
10/05/2017 Ông Bà Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
16/05/2017 Ông Phạm Kim – San Jose (hỗ trợ học phí Lớp 6, niên học 2017- 2018 cho em Nguyễn Văn Dương) 5,000,000